Logopedická prevence

Smyslem logopedické prevence jako součásti celého výchovného procesu předškoláka je podpora přirozeného rozvoje komunikace včetně výslovnosti a minimalizace vzniku poruch řeči.  

V naší MŠ probíhá primární logopedická prevence v rámci třídy pravidelně v ranním kruhu a u vybraných dětí na základě depistáže pak jednou týdně v kroužku Povídálek, kterou odborně zaštiťuje speciálně pedagogické centrum Březejc. Logopedky z tohoto centra přijíždí na pravidelné návštěvy (2-3krát ročně), kdy u dětí provádí logopedickou depistáž či kontrolní vyšetření. Dětem, u kterých se projeví již výraznější řečové obtíže, je pak doporučena návštěva logopedické ambulance. 

Během prevence je dbáno na faktory, které řeč ovlivňují (prostředí, pohyb a především sluchové a zrakové vnímání). K prevenci patří zpřesňování slovní zásoby, porozumění, rozvoj artikulační obratnosti a fonematického slyšení, rytmizační hry, dechová cvičení, hry zaměřené na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti, rozvoj vyjadřovací obratnosti, aktivní a pasivní slovní zásoby, grafomotoriky či pravolevé orientace. 

Nezbytná je spolupráce s rodiči – k předávání informací a námětů pro nutná pravidelná cvičení v domácím prostředí slouží nástěnka v šatně MŠ.

Kroužek probíhá ve speciální místnosti vybavené logopedickým zrcadlem a dalšími vhodnými pomůckami. Logopedická prevence v MŠ je vedena Mgr. Libuší Sobkovou.