Naše škola 

Několik kilometrů od Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě, v malebné krajině Žďárských vrchů se nachází malá mateřská a základní škola...
 

Najdete zde:

 • příjemné a bezpečné prostředí otevřené vzájemné komunikaci,

 • zkušené pedagogy, kteří umí pracovat s dětmi s individuálními vzdělávacími plány,

 • výchovu a vzdělávání v přirozené sociální skupině (věkově smíšené třídy),

 • navazující vzdělávání (bezproblémový přechod z mateřské do základní školy)

 • a k tomu tvůrčí kolektiv zaměstnanců s partnerským přístupem k dětem
  i rodičům, který

považuje za důležité:

 • podporovat u dětí přirozenou zvídavost a chuť vzdělávat se,

 • respektovat osobnost a individuální potřeby každého dítěte,

 • vychovávat k sebeúctě, zdravému sebevědomí, vzájemné pomoci
  a toleranci,

 • vést k samostatnosti i týmové spolupráci,

 • rozvíjet fantazii, tvořivost a estetické cítění

 • a uvědomovat si tak potřebu učení se pro život

 • a smysluplného využití volného času.

Při výchově a vzdělávání společně využíváme:

 • vybavení školy, které je v souladu s moderními vzdělávacími trendy (čtenářské koutky, informační centrum s knihovnou, ICT apod.),

 • vlastní přírodní zahradu a okolní přírodu,

 • rozmanité metody a formy výuky (činnostní a prožitkové učení, alternativní prvky, projektové dny),

 • vzdělávání ve škole i mimo ni (divadla, exkurze, preventivní programy, výuka na dopravním hřišti, bruslení apod.),

 • nadstandardní aktivity mateřinky a zájmové činnosti školní družiny

 • a v neposlední řadě programy, kterých se účastní děti společně s rodinami (klub Kaštánek, tematické dny otevřených dveří, besídky, akce k oslavám tradičních svátků apod.).

 

Jsme tu pro vaše děti i pro vás každý všední den od 7.00 do 15.00 hod.