Odhlašování obědů

   Podmínky poskytování školního stravování:

 

  Žák, který navštěvuje mateřskou školu se musí stravovat ve školní jídelně (ŠJ). Proto je nutno jej přihlásit. Po odevzdání této vyplněné a podepsané přihlášky je žák trvale přihlášen ke školnímu stravování. Pokud je dítě přítomno v mateřské školce v době podávání jídla, musí dané jídlo odebrat.

    Odhlásit se může osobně (na lístečku podepsaném zák. zástupcem) nebo telefonicky (případně prostřednictvím SMS) u vedoucí ŠJ na telefonu: 560 000 354  a to vždy nejpozději do 14. hod předchozího pracovního dne. Pokud se neodhlásí, je zákonný zástupce povinen uhradit všechnu přihlášenou (i neodebranou) stravu.

   Nárok na odebrání stravy má žák jen pokud je přítomný ve škole nebo v 1. den nemoci. Pokud bude žák odhlášen ráno (např. v případě nemoci) je za tento den účtována strava. Strava ale může být zákonným zástupcem za tento den odebrána do vlastních jídlonosičů po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ do 12.00 hod.

   Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den nemoci neplánované nepřítomnosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlonosiče.

Další dny NEMÁ nárok na dotované stravné a musí se odhlásit nebo zaplatit plnou cenu oběda.

MUSÍ BÝT UVEDEN NÁVRATU DÍTĚTE DO MŠ A ZŠ!

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná a ani finananční náhrada a je účtována v plné výši .

   Způsob úhrady:  hotově u vedoucí ŠJ do 5. dne kalendářního měsíce